“SYNHUB” จัดงานทำบุญครบรอบ 7 ปี ณ SYNHUB Digi-Tech Community
ครบรอบ 7 ปี SYNHUB ถือเป็นผู้นำในการบ่มเพาะ กลุ่มเยาวชน, Startup และ SMEs โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนถ่าย อีกทั้งยังมี Tech Innovation Center และ Innovative Space รวมถึงที่ปรึกษาพร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญครบทั้ง Eco System เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรม พร้อมต่อยอดในเชิงพาณิชย์แบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืน
เนื่องในโอกาสนี้ SYNHUB ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแด่องค์กร นำโดย ผู้บริหาร คุณนิติ เมฆหมอก พร้อมกับ คุณรัศมี สืบชมภู พนักงาน และพันธมิตรเครือข่าย

จากประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ที่พิสูจน์ให้เห็นถึงการเป็นผู้นำในการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพนวัตกร มากกว่า 10 โครงการ 5,000 ราย โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานระดับสากล พร้อมต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

Related Content