HealthTechX Pre-Pitching

สสส.”เคาะแล้วนักประดิษฐ์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 25 ทีมสุดท้าย HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ” เคาะแล้วนักประดิษฐ์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 25 ทีมสุดท้าย งานนี้หลายคนแห่สนใจมากมาย

 

ถูกจับตามองหนักมากสำหรับ HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นโครงการที่ สสส. จับมือกับ SYNHUB Digi-Tech Communityได้เปิดรับสมัคร กลุ่มบุคคล ชุมชน ผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และ Startup ร่วมนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ พัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ให้สำหรับ 3 กลุ่มคนพิเศษ ดังนี้ 1. กลุ่มเด็กและเยาวชน 2.กลุ่มผู้สูงอายุ และ 3.กลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้มีสุข

ภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยโครงการฯ นี้มีการสนับสนุนทุนในการพัฒนาผลงานมากถึง 500,000 บาท ต่อ 1 ทีม ตามความเหมาะสมของผลงาน ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากบรรดานักประดิษฐ์ในประเทศไทยอย่างมากมาย

 

 

ล่าสุดได้มีการจัดรอบคัดเลือก (Pre Pitching) หา 25 ทีมสุดท้าย โดยในรอบนี้แต่ละทีมได้มีการนำเสนอผลงานเทคโนโลยีของตัวเอง ต่อหน้าคณะกรรมการ อันประกอบด้วย ตัวแทน จาก สสส. ตัวแทนจาก SYNHUB กูรู ด้านการตลาด Digital Marketing และด้านเทคโนโลยี ทีมที่มีความชัดเจน และตอบโจทย์กับการสร้างเสริมสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการและสามารถขยายต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ได้มากที่สุดก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ซึ่งจะมีการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 25 ทีมสุดท้าย ผ่านทางเพจ HealthTechX

Related Content