New-Age Startup Tech It Out

ดึงศักยภาพ ให้มากกว่าเทคโนโลยี

SYN HUB Digital Community ก่อตั้งโดย นายนิติ  เมฆหมอก และ นางสาวรัศมี สืบชมภู ได้สะสมประสบการณ์ในด้านการออกแบบและผลิตสินค้า Technology, Innovation ในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและระดับสากลมามากกว่า 25 ปี และได้ปั้นแต่งเสริมสร้าง SYN HUB ให้เป็นแหล่งรวมของผู้หลงไหลในด้าน Digital, Technology, Innovation มากว่า 4 ปี โดย Community ของ SYN HUB เป็นศูนย์บ่มเพาะวิจัยเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันหลากหลายกลุ่มมีทั้ง นักเรียน, นักศึกษา, Startup และ SME รวมทั้งกลุ่ม New Entrepreneur รวมกันมากกว่า 5,000 ราย

“ปัจจุบัน Startup และ SME ในประเทศของเราได้มีสถิติการเติบโตจำนวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือระบบนิเวศหรือที่เรียกว่า Ecosystem ในประเทศไม่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้าน การเข้าถึง Technology, Innovation และอีกมากมายที่ยังขาดอยู่ จึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่โลกแห่งเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์ขาดหายไป และไม่เพียงเท่านั้นยังขาดผู้ในการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมากที่หลายประเทศทั่วโลกได้ปรับตัวไปนานแล้ว โดยเฉพาะยังขาดการสร้างความเข้าใจในการสร้าง Business Model ในรูปแบบใหม่ที่สามารถจะเกิดการก้าวกระโดดให้ถึงขั้นยั่งยืน ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากเพราะผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเดิมหรือที่ได้เริ่มก้าวสู่เทคโนโลยีไปบ้างแล้วของประเทศไทยที่ไม่ได้ด้อยกว่าชาติอื่นๆเลย ขาดแต่เพียงโอกาสในการรับรู้หรือช่องทางที่หลากหลายเท่านั้น

SYN HUB Mission จึงได้พยายามเป็นอย่างมากทุกช่องทางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพลักดันและพร้อมร่วมนำประสบการณ์ทั้งหมดมาสร้าง New Ecosystem ด้าน Digital สำหรับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงให้ได้” กล่าว โดยนางสาวรัศมี สืบชมภู

SYN HUB ได้สร้าง The New Age มา 4 ปี รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 ภายใต้ชื่อ “The New Age Startup Tech IT Out” ที่ได้เกิดผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม เราเชื่อมั่นว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ยังสามารถพัฒนาได้ และหลายส่วนเป็นส่วนสำคัญที่เราพร้อมสร้างให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทางเราจึงได้สร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ Digital

และวันนี้ได้มาตอกย้ำวามมุ่งมั่นผู้นำการบ่มเพาะ Tech Startup ที่ครบวงจร ด้วยการผนึกกำลังกับ Partners ที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และผู้มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจ Digital โดยมีความตั้งใจจะสร้าง Startup Incubator Ecosystem ที่ SYN HUB ภายใต้โปรแกรม INNO X TECH

 

Share ideas, make lasting relationships and grow your personal and business potential. Gain insight from other members and be inspired to reach your full potential.

Share

About the author

Share ideas, make lasting relationships and grow your personal and business potential. Gain insight from other members and be inspired to reach your full potential.