NEW-AGE Innopreneur ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

เป็นโครงการที่มุ่งมั่นปลุกปั้นผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ให้ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์สาขาการแปรรูปอาหารและอาหารแห่งอนาคต สาขาเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ และ สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ด้วยการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และแผนการต่อยอด เพื่อชี้แนวทางตามการวางเป้าหมาย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนอย่างมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดย SYN HUB ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อตอกย้ำบทบาทของพื้นที่ร่วม (Co-Innovative Space) ในการเป็นพื้นที่ให้กับแนวคิดธุรกิจของคนรุ่นใหม่ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบกิจกรรม

ผู้ประกอบการจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกมิติของธุรกิจด้วยกระบวนการบูรณาการองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น Technology Disruption รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี, ด้านการตลาด นำเสนอสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่ตลาดต้องการ, เทคนิคการนำเสนอระดับสากลเพื่อพิชิตแหล่งเงินทุนรวมถึงแนะนำแหล่งเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชน, รังสรรค์ไอเดียและต่อยอดระบบความคิดด้วย Design Thinking ตลอดจนการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งถ่ายทอดโดยที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มากด้วยประสบการณ์ในสาขาต่างๆ


 

คุณสมบัติ New-Age Innopreneur

 • ผลิตภัณฑ์หรือบริการอยู่ในกลุ่มสาขาแปรรูปอาหารและอาหารแห่งอนาคต,
  สาขาเกษตรแปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 • ผู้ประกอบการ ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจ โดยเริ่มประกอบการมาแล้วไม่เกิน 1-5 ปี
 • ผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มาแล้ว
 • ผู้ประกอบการที่มีบุคลากรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ผู้ประกอบการที่มีสถานที่ประกอบการผลิตเป็นของตนเอง
 • ผู้ประกอบการที่มีการวางแผนการตลาดปี 2562-2564
 • ผู้ประกอบการที่มียอดขาย 3 ปี เฉลี่ย 1-5 ล้านบาท
 • ผู้ประกอบการที่ผ่านเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
  หรือโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
  หรือโครงการอื่นๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

ระยะเวลาการสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 25 มกราคม 2562

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร pd-01
 • ภพ.20
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • รูปต้นแบบผลิตภัณฑ์
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

 

ฟรี !! ค่าธรรมเนียมตลอดโครงการฯ
หมายเหตุ :  กรณีผ่านการคัดเลือกจะมีค่าประกันผลงาน 5,000 บาท หลังจากส่งผลงานเรียบร้อยแล้วจะมีการคืนเงินค่าประกันผลงานให้เต็มตามจำนวน


 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดเอกสาร PD-01
 2. กรอกเอกสารให้ครบถ้วน
 3. กรอกข้อมูลด้านล่างและอัพโหลดไฟล์ PD-01 พร้อมเอกสารสำคัญอื่นๆ

Register Form

 

Verification

Share ideas, make lasting relationships and grow your personal and business potential. Gain insight from other members and be inspired to reach your full potential.

Share

About the author

Share ideas, make lasting relationships and grow your personal and business potential. Gain insight from other members and be inspired to reach your full potential.