เปิดรับสมัคร Tech Startup เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ Exhibition OIIO Thailand Techland, CES และมีโอกาสถูกคัดเลือกไป HAX International Startup เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก

ระยะเวลาการรับสมัคร 30 เมษายน 2563 – 30 พฤษภาคม 2563

Asset 128

จุดเริ่มต้นของ TECH IT OUT

      การสร้างให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเติบโตให้เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการใหม่มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ สามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริง

ดิจิทัลถือเป็นแนวโน้มสำคัญของโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาคการผลิต ภาคบริการและผู้บริโภคจำเป็นต้องมุ่งแสวงหาและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ผู้ประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ธุรกิจพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ และ Digital Content ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ (Domestic and International E-commerce Player) ซึ่งรวมถึงการยกระดับภาคการค้าปลีกของไทยสู่การใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ออนไลน์ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Start Up) สำหรับผู้บริโภคในประเทศ และดึงดูดผู้ประกอบการ E-commerce ต่างชาติให้เข้ามาลงทุน จัดตั้งศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค (Analytics and Data Center) เพื่อให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลเจาะลึกของตลาด (Consumer Insights) แก่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ บริการเกี่ยวกับหน่วยจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลออนไลน์ (Cloud Computing) และการป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์ (Cyber Security) เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ มีความคล่องตัวและเติบโตได้ด้วยการใช้ระบบดิจิทัลจะเป็นการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต มาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจสมัยใหม่เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องในตลาดสากล

ซึ่งจำเป็นที่ภาครัฐจะให้การส่งเสริมในหลายๆ ประเด็นทั้งในเรื่องการสร้างเสริมโอกาสผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไปสู่ธุรกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ และการทำให้เกิดปัจจัยสนับสนุนที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการใหม่กลุ่มนี้เช่น รูปแบบของแหล่งเงินทุน การร่วมทุน การร่วมมือระหว่างแบรนด์และหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำประเทศไทยก้าวผ่านการเป็นประเทศที่ใช้ประสิทธิภาพเป็นแรงขับเคลื่อน (Efficiency driven Economy) สู่การเป็นประเทศที่ใช้นวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อน (Innovation-driven Economy) ได้

ดึงศักยภาพให้มากกว่าเทคโนโลยี ด้วยคอร์สคุณภาพเข้มข้น

Market trend & How to be New age

เข้าใจตัวเอง เข้าใจกิจการ เข้าใจตลาด เข้าใจว่าผู้ประกอบการที่ทันสมัยควรมีอะไรบ้าง

Creative & Innovation Thinking (Think of Pain)

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และมองหา ปัญหาที่เป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการลูกค้า

 Principle BMC/BMI

หลักการเขียนโมเดลธุรกิจด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas หรือ Business Model Innovation

หลักการการตลาดและ Customer Insight

องค์ประกอบด้านการตลาดเบื้องต้น เครื่องมือทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงวิธีการเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (Customer Insight)

มาตรฐานและกฎหมายด้านธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่

เข้าถึงข้อมูล ข้อจำกัด โอกาสและอุปสรรคทางด้านมาตรฐานกฎหมายธุรกิจ

AI IoT Product/Service Technology

เทคโนโลยีด้านอินเทอร์เนตออฟติงส์และระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริหารของตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือลดต้นทุนได้

Software / Programming / Data science

องค์ความรู้ส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ในยุคดิจิทัลซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์บริการเดิมหรือพัฒนาใหม่

ช่องจำหน่ายและความสัมพันธ์ต่อลูกค้า

เครื่องมือ และวิธีการเลือกช่องทางการเข้าถึงลูกค้า ช่องทางการจำหน่ายสินค้า รวมถึงรวมถึงการรักษาลูกค้าปัจจุบันสร้างลูกค้าใหม่

การผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วิธีการและองค์ความรู้ที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกิจการเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตทั้งเวลา คุณภาพ และกำลังการผลิตตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การเงินและต้นทุน

การคำนวณต้นทุน ต่อรองราคาจากผู้จัดส่งวัตถุดิบ (Supplier) การตั้งราคาและสร้างเส้นทางรายได้อย่างชัดเจนและยั่งยืน (Revenue Stream)

คุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบการยุคใหม่

เพื่อให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างยั่งยืนมีความรับผิดชอบและการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสมีคุณธรรมจริยธรรมจะสามารถส่งผลให้ธุรกิจยั่งยืนได้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการประกอบธุรกิจดิจิทัล อาทิเช่น นโยบายและการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กฎหมายความคุ้มครองความปลอดภัยจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกอบธุรกิจจากผู้ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

  1. ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว เช่น ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ หรือผู้รับจ้างอิสระ (Freelance) หรือบุคคล/กลุ่มคนที่เป็นเมคเกอร์ (Maker) และตั้งใจจะเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการ
  2. ทายาทเจ้าของกิจการ ที่เตรียมตัวเข้ารับการสืบทอดกิจการหรือร่วมบริหารกิจการด้วยการขยายกิจการหรือจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง
  3. ผู้ประกอบการ ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจ โดยเริ่มประกอบการมาแล้วในระยะ 1-5 ปี และมีความต้องการที่จะพัฒนาโมเดลธุรกิจหรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยนำเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ และต่อยอดให้ธุรกิจเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างมั่นคง
  4. นักศึกษาจบใหม่ ซึ่งมีแนวคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Enterpreneur)

คุณสมบัติขั้นต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ

1) อายุ: ไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร

2) วุฒิการศึกษา: ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ระยะเวลาการรับสมัคร 30 เมษายน 2563 – 30 พฤษภาคม 2563


ขั้นตอนการสมัคร

  1. ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง
  2. กรอกเอกสารให้ครบถ้วน
  3. กรอกข้อมูลตามลิ้งค์และอัพโหลดไฟล์ NEC-F01