สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน R language programming

The Mentor Krit กฤตเมธ​ เตชศรี​ศักดิ์​สกุล​

 • PhD Computing, Imperial College London
 • MRes Medical Robotics, Imperial College London
 • BSc Information Technology, SIIT, Thammasat University
 • Researcher Engineer, KBTG
 • PhD candidate, Imperial College London, UK

งานนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่อยากรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Machine Learning
 • ผู้ที่ต้องการใช้ภาษา R ในการทำ Data Visualization
 • ผู้ที่อยากเรียนรู้การใช้ภาษา R เพื่อจัดการไฟล์ เช่น ไฟล์ CSV และ SQL
 • ทุกคน

บทเรียน   

 • Installation of R & RStudio
 • Introduction to R Basics
 • R Matrices
 • R Data Frames
 • Data Input & Output with R
 • Handling CSV Files
 • Connecting R to SQL
 •  Programming Basics
 • Logical Operators
 • Conditional Statements
 • While Loops
 • For Loops
 • Functions
 • Data Visualization with R
 • Introduction to Machine Learning with R
 • Supervised Learning
 • Linear Regression
 • Logistic Regression
 • K Nearest Neighbors
 • Decision Trees
 • Unsupervised Learning
 • K Means Clustering


สิ่งที่ได้เรียนรู้ในWorkshopนี้

 • เขียนโปรแกรมด้วยภาษา R เบื้องต้นได้
 • ใช้ภาษา R เพื่อการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ กราฟ หรือ แผนภูมิ (Data Visualization) ได้
 • ใช้ภาษา R เพื่อจัดการไฟล์ เช่น ไฟล์ CSV และ SQL ได้
 • เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
 • เข้าใจการเรียกใช้ algorithm การเรียนรู้ของเครื่อง โดยใช้ภาษา R

***ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน***

หมายเหตุ

เตรียม Notebook มาคนละ 1 เครื่อง

More information

Machine Learning with R Programming

Share