ประกาศว่า SYNHUB คือ TED Fellow ภาคเอกชน
synhub TED fellow

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ได้อนุมัติจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 17 มีนาคม 2565 จำนวน 18 หน่วย โดย SYNHUB ด้อนุมัติจัดตั้งเป็นหนึ่งในหน่วยงาน ในเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ให้เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ภายใต้กองทุนฯ เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา วางแผนและบริหารการจัดการโครงการ รวมถึงประสานงานระหว่างกองทุนฯ กับนักศึกษาและผู้ประกอบการได้อย่างใกล้ชิด

 

ท่านสามารถศึกษารายชื่อทั้ง 18 หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดตั้งในปีงบประมาณ .. 2565 ได้ที่ : http://www.tedfund.mhesi.go.th/index.php/2021-03-25-07-16-14/2022-03-17-08-54-47/344-tedfund-tedfellow-2565

Related Content